Държава Армения
Съществува ли етичен кодекс ☒ Да

☐ Не

Забележка:

 

Брой на етичните кодекси ☒ За съдии

☒ За прокурори

☐ За двете професии

Източници В Армения етичните правила за съдии и прокурори се намира в техните закони. съществуват два отделни закона – Закон за съдебната власт и Закон за прокуратурата.

 

Извлечение от Закона за съдебната власт, касаещо етичните принципи за съдии:

Член 68. Етични правила за съдиите
1. Общото събрание определя етичните правила на съдиите, които се включват в програмите за обучение на съдиите.
2. Етичните правила на съдиите са лични и поведенчески ограничения на съдиите, които съдиите приемат съзнателно и доброволно с оглед поддържане на репутацията на съдията и на съдебната власт и запазване на общественото възприятие за неговата справедливост, учтивост и уравновесеност.
3. Нарушаването на етичните правила може и да не бъде основание за налагане на дисциплинарна отговорност на съдия.
Член 69. Общи правила за поведение на съдията
1. При извършване на всяка дейност и при всякакви обстоятелства съдията:
1) Да се въздържат от поведение, дискредитиращо съдебната власт или намаляващо общественото доверие в независимостта и безпристрастността на съдебната власт;
2) Да не използва и да не позволява на други да използват репутацията на неговия съдийски пост в негова или чужда полза;
4) да се въздържа от намеса в правораздаването от и на друг съдия;
5) да се въздържат от публично съмнение в професионалните и личните качества на съдията;
6) да се въздържат от публично поставяне под съмнение на действията и съдебните актове на съда, освен когато извършват професионална дейност в рамките на научната свобода или дейности, предвидени в закона;
7) Да се въздържат от публично изразяване на мнение по всяко дело, разглеждано или очаквано в който и да е съд, освен когато съдията действа по делото като страна или като законен представител на страна;
8) Да се въздържат от изявления или поведение, което подкопава или поставя под съмнение независимостта и безпристрастността на съда или съдия;
9) уведомява незабавно Висшия съдебен съвет за всяка намеса в правораздаването или упражняването като съд на други правомощия, определени със закон, или упражняването на права, произтичащи от качеството му на съдия;
10) Да не представлява представител и да не дава съвети, включително безплатно, освен ако действа като законен представител или дава безплатни правни съвети на свои близки роднини или лица под негово настойничество или попечителство;
11) Спазва ограниченията, предписани от този Кодекс за приемане на подаръци;
12) Да не инициира, да не разрешава и да не взема под внимание комуникации с едната страна или нейния пълномощник, извършени без присъствието на другата страна или нейния пълномощник (наричани по-нататък „комуникации ex parte“) и винаги, когато комуникациите ex parte възникнат независимо от волята на съдията, при първата възможност да информира другата страна за съдържанието на такива съобщения и да даде възможност за отговор. Изключения от това правило са допустими само в следните случаи:
а. Когато обстоятелствата правят комуникация ex parte необходима за логистични цели, като например постигане на споразумение относно датата и часа на съдебно заседание, например, или други случаи на уреждане на съдебното производство, при условие че комуникацията не се отнася до съществото на делото, не поставяйте една страна в процедурно или друго предимство пред друга и при условие, че съдията при първата възможност съобщава съдържанието на тези съобщения на другата страна, като позволява на последната да отговори; или
b. Когато такива ex parte съобщения от съдията са пряко предписани от закона;
13) Не инициира и не допуска консултация със съдия от по-горен съд, който може да получи жалба по същото дело, или със съдия, който се е самоотвел по такова дело; и
14) Когато съдия помоли експерт, който няма интерес от изхода на делото, да даде съвет относно приложимото право (с изключение на друг съдия и с изключение на съдебния персонал, чиято функция е да улеснява съдията в правораздаването), при първа възможност съдията задължително уведомява страните за самоличността на експерта и даденото становище по въпроса и им дава възможност да изразят своята позиция по него.
Член 70. Правила за поведение на съдия в длъжност
1. Задълженията на съдията по правораздаването и като съд по упражняването на други правомощия, предвидени в закона, имат предимство пред другите дейности, извършвани от него.
2. Когато действа в качеството си на длъжност, съдията:
1) разглежда и решава въпроси, предоставени му по закон, освен ако не са налице основания за самоотвод на съдията по делото;
2) действа самостоятелно при постановяване на съдебни актове;
3) трябва да е безпристрастен и да се въздйржа от показване на пристрастност или дискриминация с думи или поведение и от оставяне на такова впечатление у безпристрастен наблюдател;
4) изпълнява пълноценно и добросъвестно служебните си задължения и сътрудничи на съдебните служители и другите съдии;
5) проявява уважително и учтиво отношение към участниците в процеса, съдиите, съдебните служители и всички лица, с които съдията общува по служба;
6) без да накърнява интересите на правосъдието, в разумен срок и като прави минимални съдебни разноски, разглежда и разрешава въпроси, запазени от неговите правомощия по закон;
7) да не допуска конфликт на интереси и да не допуска влияние на семейни, социални или други връзки върху упражняването на служебните му правомощия;
8) Да не използва, публикува или по друг начин да прави достъпна каквато и да е непублична информация, станала му известна във връзка с изпълнение на служебните задължения за цели, различни от правораздаването и упражняването като съд на други правомощия, предвидени от закона, освен ако законът предвижда друго;
9) Участват в задължителни програми за обучение;
10) Осигурява своята подходяща професионална компетентност и непрекъснато усъвършенстване на уменията;
11) Когато участвате в процеса на назначаване на съдебни служители, избягвайте проявата на протекционизъм;
12) носи тога, когато провежда съдебни заседания;
13) да не възпрепятства работата на системата за аудиозапис на съдебните заседания;
14) В разумни граници да се държи по такъв начин, че да сведе до минимум случаите, налагащи самооттегляне;
15) участва в Общото събрание, а в случай че е член на комисия на Общото събрание – в заседанията на тази комисия;
16) уведомява Адвокатската камара, съответно главния прокурор, за нарушение на правилата за поведение от страна на адвокат или прокурор, което поставя под съмнение почтеността на адвоката или прокурора; и
17) Взаимодейства със средствата за масово осведомяване по реда, определен от Висшия съдебен съвет.