Идеята за създаването на платформата „Съдебна етика“ принадлежи на отбора на Националния институт на правосъдието (НИП), участвал в състезанието на Европейската мрежа за съдебно обучение THEMIS, полуфинал „Етика и професионално поведение“, проведено в гр. Барселона, в периода 13-16.07.2022 г., включващ младши съдиите Калина Станчева от СГС и Радослав Ангелов от Окръжен съд Ловеч и младши прокурор Георги Коджаниколов от Районна прокуратура Пловдив, с ръководител съдия Ангелина Лазарова от Апелативен съд Варна. В допълнение към защитаваната теза те визуализираха дигитална територия, където магистратите от ЕС да повишават компетентността си и да имат обща мрежа за дискусии по актуални предизвикателства, размишления и предложения за разрешаване на конкретни етични дилеми от ежедневната им работа и личен живот. Представянето на платформата по време на състезанието бе истински одобрено от участниците и насърчено от журито с връчването на Специалната „Награда за иновации“ на отбора.

НИП разви замисъла и създаде общност „Съдебна етика” в рамките на Форум по права на човека по проект „Съвременна учебна среда за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност“ осъществяван с подкрепата на програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2014-2021 г. Общността има за цел да подпомага планирането и осъществяването на обучителната дейност на НИП в областта на върховенството на закона, съдебната етика и професионалното поведение, вкл. и чрез създаването и поддържането на онлайн платформа за обмен на професионален опит и добри практики. В изградената на мултипрофесионален принцип общност са включени магистрати, представители на професионалните организации и експерти, които чрез съвместната си работа да спомогнат за прилагането на съгласуван и координиран подход при идентифициране и адресиране на обучителните потребности в разглежданата област.

Платформата „Съдебна етика“, judicialethicsplatform.nij.bg, се разработва на български и английски език, и в две зони за достъп – свободен и след регистрация.

Тласък за съществуването й дава потребността от конкретни и ясни очертания на „допустимото“ и „недопустимото“ в етичното поведение на магистрата с оглед променените социално-икономически отношения, новата реалност на съвременното общество и съпътстващите го бързо изменящи се парадигми.

Платформата е достъпна за всеки, който иска да опознае етичните стандарти, възложени за спазване в процеса на правораздаване и обвързващи цялостния живот на представителите на съдебната система. Практическата й насоченост и ресурси подпомага практикуващите при формирането на лични решения и избор на поведение в затруднени ситуации. Отразяването на организираните от общността „Съдебна етика“ обучения, възможностите за диалог с експерти в областта на психологията, философията, социологията, журналистиката, правните технологии и изкуствения интелект и др., повишават компетентността на представителите на съдебната власт и утвърждаването на етичните стандарти.

Съдържанието на дигиталната територия е статично в частта на предоставените източници на правила, коментари, само/обучителни ресурси, Атлас на етичните кодекси, основни предизвикателства и материалите, свързани с тях; и динамично – с отразяване на новини в областта на съдебната етика на национално и международно ниво, подкасти, интервюта, видеоматериали, тестове, анкети и т.н.

След регистрация потребителите биха имали и допълнителни възможности: да дискутират свободно вълнуващите ги проблеми, да ползват материали от специализирани обучения, да обсъждат казуси в условията на онлайн форум, да самооценят знанията и възгледите си, да осъществят консултации с експерти.

Виждаме мисията на платформата като:

  • Информационен портал за върховенство на закона, съдебна етика и професионално поведение на национално и международно ниво;
  • Постоянно актуализиращ се набор от електронни инструменти, обхващащ общите източници на съдебна етика, етичните кодекси на различни държави, относима съдебна практика, речник на термините и др.;
  • Свободно пространство за поставяне, обсъждане и решаване по класически и интерактивен начин на етични проблеми, с възможност за специализирана консултация с експерти;
  • Зона за повишаване на компетентността, обмяна на добри практики и създаването на нови ресурси по актуалните предизвикателства пред представителите на съдебните системи в областта на върховенството на закона, съдебната етика и професионалното поведение;
  • Среда за иницииране, организиране и провеждане на национални и международни обучения в областта на върховенството на закона, съдебната етика и професионалното поведение.