Държава Новрегия
Съществува ли етичен кодекс ☒ Да

☐ Не

Забележка:

 

Брой на етичните кодекси ☒ За съдии

☐ За прокурори

☐ За двете професии

Източници Етичен кодекс за съдии, ENG,

Етичен кодекс за прокурори