Държава Турция
Съществува ли етичен кодекс ☒ Да

☐ Не

Забележка:

 

Брой етични кодекси ☐ За съдии

☐ За прокурори

☒ За двете професии

Източници Етичен кодекс за магистрати, TR