Държава Швейцария
Съществува ли етичен кодекс ☒ Да

☐ Не

Забележка:

Брой на етичните кодекси За съдии

☐ За прокурори

☐ За двете професии

Източници Етичен кодекс за съдии, ENG

Етичен кодекс за прокурори