Държава  България
Съществува ли етичен кодекс ☒ Да

☐ Не

Забележка:

 

Брой етични кодекси ☒ За съдии

☒ За прокурори

☐ За двете професии

 

Източници Кодекс за етично поведение на българските съдии,

Кодекс за етично поведение на българските прокурори и следователи,

 

Забележка: Съдебната власт на България включва магистрати: съдии, прокурори и следователи. До 2023 година, съдебната власт се ръководеше от един колегиален орган – Висш съдебен съвет (ВСС), който осъществяване дейности по назначаване, освобождаване на магистрати, определяне на органи на съдебната власт (откриване и закриване) и осъществяване политики в областта на съдебната власт в държавата. ВСС заседаваше в Съдийски колегия, Прокурорска колегия и Пленум, които имаха различни правомощия.

С изменения на Конституцията на РБ (бр. 106 от 2023 г.) Висшият съдебен съвет се трансформира като се създадоха Висши съдебен съвет и Висши прокурорски съвет. Двата нови съвета де факто имат компетентността на бившите колегии на ВСС. Заедно висшият съдебен и прокурорски съвет формират Общо събрание, което има компетентност по: бюджет, управление на недвижими имоти, взема решения общи за организационната власт на съдебната система в България.

Същевременно, старият Кодекс за етично поведение на българските магистрати, действащ от 2009 г., се отмени и на негово място се приеха два нови етични кодекса – Кодекс за етично поведение на българските съдии и Кодекс за етично поведение на българските прокурори и следователи. Остава в сила Етичният кодекс на съдебните служители.

Така от 30.10.2023 г. в българската съдебна система има три етични кодекси:

 • Кодекс за етично поведение на българските съдии (2023 г.), който отменя предишния Кодекс за етично поведение на българските магистрати от 2009 г.
 • Кодекс за етично поведение на българските прокурори и следователи (2023 г.), който отменя предишния Кодекс за етично поведение на българските магистрати от 2009 г.
 • Етичен кодекс на съдебните служители от 2009 г.

Новите кодекси за етично поведение за магистрати влизат в сила и се прилагат от 30.10.2023 г.

 

Етичните кодекси в Съдебната система

 1. Морален кодекс на следователя – приет на 29.07.1999 г. от Общото събрание на Камарата на следователите в България и утвърден с решение на ВСС от 19.02.2003 г. (в сила до 20.05.2009 г.)
 2. Правила за професионална етика на прокурорите в България – утвърдени с решение на ВСС по протокол №44/26.11.2003 г. (в сила до 20.05.2009 г.)
 3. Правила за професионална етика на съдиите в България – утвърдени с решение на ВСС по протокол №7/10.03.2004 г. (в сила до 20.05.2009 г.)
 4. Кодекс за етично поведение на българските магистрати, приет с Решение на ВСС по Протокол № 21 от 20.05.2009 г., изм. с Решение на ВСС по Протокол № 2 от 18.01.2011 г. (в сила до 30.10.2023 г.) ENG, BGN
 5. Етичен кодекс на съдебните служители, одобрен от ВСС с решение по Протокол № 22 от 27.05.2009 г.
 6. Кодекс за етично поведение на българските съдии, приет на основание чл. 30, ал. 2, т. 23 от ЗСВ с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 34/24.10.2023 г. и е одобрен с решение на Пленума на ВСС по Протокол № 30/30.10.2023 г.
 7. Кодекс за етично поведение на българските прокурори и следователи, приет на основание чл. 30, ал. 5, т. 23 ЗСВ с решение по протокол № 39 от 25.10.2023 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен и одобрен с Решение по протокол № 30 от 30.10.2023 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет.

Правила на етичните комисии в органите на съдебната власт

 1. Правила за организацията и дейността на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт (приети с решение на ВСС по протокол № 4/03.02.2011 г., изменени с решение на ВСС по протокол № 15/27.04.2011 г.)
 2. Правила за формирането, организацията и дейността на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт (приети с решение на ВСС по протокол № 26/19.06.2014 г. и изменени и допълнени с решение на ВСС по протокол № 54 от 29.10.2015 г.)
 3. Правила за организацията и дейността на комисиите по професионална етика в системата на прокуратурата на Република България (приети с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 24 от 14.12.2016 г. и изменени и допълнени с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 37 от 22 ноември 2017 г.)
 4. Правила за организацията и дейността на комисиите по професионална етика в съдилищата (приети с решение на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 28 от 13 декември 2016 г.)

Източници от НИП

Анализ на дисциплинарната практикта на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на Върховния административен съд (ВАС) по дела, образувани за нарушения на Етичния кодекс на българските магистрати, за периода 27 май 2009 г. – 30 декември, 2019 (на български)

Насоки за работа на комисиите по етика, Национален институт на правосъдието, България, 2015 BG, ENG

Алманах за професионална етика в съдебното образование и практика, Национален институт на правосъдието, България, Юни 2022 BG, ENG

Медиите и съдебната власт, Национален институт на правосъдието, България, 2019 BG, ENG

Вашият коментар