Същност на взаимното доверие при трансгранично сътрудничество

 

Относими принципи на ЕС са:

 • Пространство на свобода, сигурност и правосъдитие (чл. 67 ДФЕС);
 • Съдебно сътрудничество по наказателни, граждански и търговски дела;
 • Утвърдени стандарти за защита правата на човека;
 • Взаимно признаване на съдебни решения между държавите – членки на ЕС;

 

Взаимното доверие зависи от:

       • добро познаване на различните национални правни системи;
       • добро познаване на механизмите на ЕС за защита на правата на заподозрени и обвиняеми, жертви и трети лица;
       • общи минимални стандарти, интепретиране в практиката на Съда на ЕС;

Но:

 • в практиката има недоразумения, забавяния, както и различия в прилагането на правото на ЕС, особено в области на основните права, като например условията на задържане, продължителността на предварителното задържане, правата на жертвите и децата;
 • същевременно се очаква всеки един от органите да прилага и съблюдава един закон, да спазва същите принципи на ЕС и да работи за една и съща цел;
 • насърчват се изграждането и поддържането на връзки между колеги с равен ранг от държавите-членки на ЕС;

 

 

Предложението за компютъризирана система за комуникация при трансгранични наказателни, граждански и търговски производства, наречена  e-CODEX, може да осигури:

 • дигитализацията на правосъдието;
 • засилване на сътрудничеството между държавите-членки;
 • ефикасност и ефективност в правораздаването;

Но, дали тези нововъведения ще засилят доверието между магистратите в държавите-членки на ЕС, зависи от нас.

 

Нашето предложение за нов етичен стандарт

Съдебните дейности и отговорности по трансгранични дела следва да се извършват в съответствие със защитата и укрепването на взаимното доверие между компетентните органи на държавите-членки на ЕС.

 

 

Литература за взаимно доверие при трансгранично сътрудничество

 

Вашият коментар