Нов Етичен кодекс в Гърция

На 09.12.2022 г. са публикувани Насоки (Атлас) относно съдебната етика в гражданското и наказателното правосъдие (за съдии и прокурори) в Гърция. Всъщност в преамбюла му се предвижда, че той е изготвен в съответствие със стандартите на Бангалорските принципи за съдебно поведение, Магна Харта на съдебната власт и др. Изрично се уточнява също, че Атласът има насочващ характер и „не се установяват правни норми и не въвежда задължения или права. Следователно, актът не е закон, нито е свързан с Правилника за дейността на Върховния съд или Прокуратурата на Гърция, нито с Правилника за дейността на другите му съдилища или прокуратури на гръцка територия. Следователно Насоките не са нито текст, който може да предизвика дисциплинарно производство, нито да се използват срещу съдия или прокурор, независимо от факта, че законодателят е избрал всеки път по конкретни причини да стандартизира определени принципи и поведение в магистратското поведение.  Насоките са публикувани на уебсайта на Интегрираната система за управление на граждански и наказателни дела, Върховния граждански и наказателен съд и Прокуратурата на Гърция на 9.12.2022 г. Можете да ги видите тук. Файлът с етичните насоки е достъпен тук на гръцки език. За съжаление все още няма превод на английски.

 

Държавният съвет също има свои собствени етични правила от 23 март 2022 г. В Гърция административното правосъдие е напълно отделен клон от гражданското и наказателното, поради което няма пълно съответствие между клоновете. Държавният съвет е Върховният съд на административния клон. Концепцията е същата като тази на гражданския и наказателния сектор (насоки, а не правила или закон, които да водят до дисциплинарни мерки). Тези етични насоки също бяха публикувани на официалния уебсайт на Държавния съвет, където можете да ги прочетете тук. Все още няма превод на английски.

 

Има и други насоки за административния бранш, този път по отношение на Одитния съвет. Това е Отделен съд със специфична компетентност в областта на административното правосъдие. Настоящият Кодекс също е изготвен в същата концепция и представлява Решение на пленарната сесия на Одитния съвет под номер ФГ8/55595. Той е публикуван в Официален вестник на 9.11.2020 г. (лист B 4942/9.11.2020 г.) и също е в сила оттогава. При неспазването му, няма дисциплинарни последици, които да се предвидени в разпоредбите му. За тези насоки можете да прочетете тук.

 

За повече информация за етичните правила на държавите членки на ЕС, можете да посетите раздел Атлас на етичните кодекси.

Вашият коментар