Държава Испания
Съществува ли етичен кодекс ☒ Да

☐ Не

Забележка:

Брой етични кодекси ☒ За съдии

☒ За прокурори

☐ За двете професии

Източници Етичен кодекс за съдии SPA, ENG

Етичен кодекс за прокурори, SPA

Доклад за последици от принципите на съдебната етика при използването на социалните мрежи от членове на съдебната система, 2019 SPA

Вашият коментар