ИСТОРИЯ НА КЛЕТВАТА НА МАГИСТРАТИТЕ КАТО ИЗТОЧНИК НА СЪДЕБНА ЕТИКА И ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Автор: Радослав Ангелов, младши съдия в ОС – Ловеч

 

ВЪВЕДЕНИЕ

„Може ли съдията да отсъди според клетвата си, но срещу закона?“ – пита адв. В. Брайков в едно свое изследване на съвременното правораздаване през кристалната призма на историко-философския си поглед към съвестта, моралния дълг и справедливостта на съдиите (Брайков, 2014).

Какво всъщност е клетвата, която всеки магистрат полага? Има ли значение – като елемент от сложен фактически състав на закона, или като нова рамка на собствените ни нравствено-етични ценности? Можем ли през словата на клетвата да усетим времето и начина на мислене на колегите ни назад в историята на българската съдебна система?

Тези и много други въпроси вдъхновиха настоящото проучване.

Според Джеръми Купър[1] (UNODC, 2018) клетвата е източник на съдебна етика и професионално поведение. Клетвата е перформативен речев акт, подреден в определен логически смисъл, който съответната професия е длъжна да съблюдава и да изпълнява с оглед целите и функциите си. В областта на правораздаването най-често клетвата се съдържа в устройствените закони, в уставите на съответните професионални организации (съюзи, асоциации на съдии или прокурори) или в етичните правила на съответните професии (съдия, прокурор, следовател) в конкретна държава, поради което същата следва да се квалифицира като част от националното право (източник на вътрешното право). Поради факта, че клетвата е написана в устройствените закони на държавите, същата представлява нормативен източник на правото. Въпреки това, от нея не може да се изведе общо, условно и абстрактно правило за поведение, скрепено със санкция, поради което по-скоро съм склонен да приема, че клетвата представлява негативен източник на правото. Клетвата има идеалистичен и тържествен характер, а полагането й е знак, че встъпващият в длъжност магистрат се солидализира с общите цели, идеи и виждания на професионалната общност. В този смисъл клетвата може да се квалифицира като публично обещание на лицето да извърши или да не извърши определени действия – едностранна сделка, чиято престация е насочена към всички лица. Следователно тя по-скоро прилича на правния принцип, отколкото на правната норма. Ето защо клетвата има субсидиарен характер. Обичайно в практиката клетвата се изказва при встъпване в длъжност от съответния магистрат като преповтаря думите на ръководителя на магистратурата, който изчита клетвата, или чрез директното прочитане на клетвата от клетвения лист. И в двата случая е необходимо полагане на подпис под текста в този лист от встъпващия в длъжност. Поради това клетвата има и писмена форма, което я отличава от неписаните източници на правото каквито са принципът, обичаят и съдебният прецедент. В обобщение клетвата е нормативен, особен източник, който има устна и писмена форма, и по своята правна природа представлява едностранна сделка – публично обещание за спазване на закона и извършване на дейности за повишаване доверието към авторитета на съдебната власт. Нарушението на публичното обещание се скрепява със санкция, която има по-скоро морален и социален, отколкото юридически характер. Това е така, тъй като единствено нарушението на кодекса за етично поведение е основание за освобождаване от длъжност, но не и нарушението на клетвата. В кодекса за етично поведение липсват разпоредби, регулиращи обществените отношения по повод клетвата. Изложеното убедително аргументира оценката на клетвата на магистрата като важен нормативен източник на националното право по съдебна етика и професионално поведение.

 

ИСТОРИЯ НА КЛЕТВАТА В БЪЛГАРИЯ

Настоящото изследване има за цел да представи съдържанието на клетвата на магистрата от Освобождението 1878 г. до сега (04.07.2023 г.).

Като нормативни източници са използвани следните актове:

 • Временни правила за устройство на съдилищата в България, издадени от княз Александър Дондуков на 24.08.1878 г. в гр. Пловдив., които в голямата си степен възпроизвеждали Закона за съдебното устройство на Руската империя от 1864 г. (Габровски, 2016). Временните правила са действали до приемането на първия български Закон за устройство на съдилищата на 25.05.1880 г. (ДВ бр. 52 от 14.06.1880 г.).
 • Закон за устройство на съдилищата (ЗУС) от 1880 г. (Обн., ДВ бр. 47 от 02.06.1880 г.), който се прилагал за Източна Румелия от 01.01.1886 г. Клетвата е приета в по-късен момент и е обнародвана в ДВ бр. 52 от 14.06.1880 г., като допълнение към чл.102 от закона.
 • Закон за устройство на съдилищата от 1899 г. (Обн., ДВ, бр. 7 от 12.01.1899 г.), чието действие обхващало всички територии на Съединена България. Клетвата е актуализирана със ЗИД към закона в ДВ бр.95 от 05.05.1910 г.
 • Закон за устройство на съдилищата от 1934 (Обн. ДВ, бр. 182 от 12.11.1934 г.). Клетвата е обнародвана в ЗИД към закона в ДВ бр.183 от 16.08.1935 г.
 • Закон за устройство на съдилищата от 1948 (Обн. ДВ, бр. 70 от 26.03.1948г.) и Закон за прокуратурата от 1948 (Обн. ДВ, бр. 70 от 26.03.1948г.)
 • Закон за устройство на съдилищата от 1952 (Обн. ДВ, бр. 92 от 07.11.1952г.), и Закон за прокуратурата от 1952 (Обн. ДВ, бр. 92 от 07.11.1952г.),
 • Закон за прокуратурата от 1960 (Обн. ДВ, бр. 11 от 05.11.1960г.)
 • Закон за устройство на съдилищата от 1976 (Обн. ДВ, бр. 23 от 19.03.1976 г.) и Правилник за организацията на работата на районните, окръжните и военните съдилища (обн., ДВ, бр. 89 от 15.11.1977 г.,).
 • Закон за прокуратурата от 1980 (Обн. ДВ, бр. 87 от 11.11.1980 г.)
 • Закон за съдебната власт от 1994 (Обн. ДВ, бр. 59 от 22.07.1994 г.)
 • Закон за съдебната власт от 2007 (Обн. ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г.)

Следва да се отбележи, че клетвите на магистратите не винаги са приемани заедно с основния устройствения закон. Например: Клетвата по Закона за устройство на съдилищата от 1976 г. е описана в Правилника на съдилищата, обнародван през 1977 г. (ДВ бр.89 от 15.11.1977 г.). Клетви по други закони са били създадени в по-късен момент със Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на закона. Например: Законът за устройство на съдилищата от 1880 г. е обнародван в ДВ, бр. 47 от 02.06.1880 г., а със ЗИД към закона е приета клетва, която е обнародвана в ДВ бр.52 от 14.06.1880 г.; а по Закона от 1934 г., клетвата е приета едва през със ЗИД от 1935 г. (ДВ бр.183 от 16.08.1935 г.). В историята на българската магистратска клетва има и пример за изменена такава: по Закона за устройство на съдилищата от 1899 г. е изменена със ЗИД (ДВ, бр. 95 от 05.05.1910 г.), с което изменение  “Негово Царско Височество Княза” се заменя с думите “Негово Височество Царя на Българите” и думата “княжество” се заменя с думата “царство”. Освен това е променен цифровата разпоредба на клетвата от чл.132-135 преминава в чл.144-147.

За по-лесно представяне, като елемент от идентификацията на клетвата, ще представим годината, когато е обнародван съответният устройствен закон на съдебната власт, а не неговото изменение или приемане на подкзаконов акт.

Като исторически извор за Клетвата от 1879 може да се използва клетвеният лист, написан от свещеник Тодор Мишаков – председател и първи съдия на Окръжен съд – Ловеч от 03.10.1879 г. За останалите клетви сме използвали издания от Държавен вестник.

При цитирането, авторът е използвал стандарт APA Sixth Edition.

 

СЪДЪРЖАНИЕ И АНАЛИЗ НА КЛЕТВИТЕ

След всеки Основен закон се приемали нови устройствени закони за съдебната власт, чието съдържание по обем нараствало. Ако в първите закони клетвата се намирала в началото, в течение на времето текстът й се премествал към средата или към края на закона.

На представената по-долу интерактивна фигура можете да видите съпоставката между формите на управление, които Третата българска държава има през годините и съответните устройствени съдебни закони.

Когато натиснете съответния устройствен закон, ще се отвори допълнителен прозорец. В него клетвата е представена чрез фотоснимка, адаптиран текстови вариант на съдържанието й и кратък коментар.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Магистратската клетва е съществувала във всеки един период от общественото развитие на държавата ни – от Освобождението 1878 г. до наши дни. Изследвайки нейния исторически ход се установява, че магистратската клетва съдържа следи от обществено-политическите нагласи и културни разбирания на обществото за ролята на магистрата през различните времена, поради което клетвата може да се квалифицира като пряко писмено доказателство за развитието на историята на българската държава и право и върховенство на закона. Клетвата е пръстовият отпечатък, в който са кодирани разбиранията за професията, етиката, морала, тяхното спазване и проявления в практиката. Въпреки своя кратък период от създаването си, магистратската клетва възпроизвежда и въздига на пиедестал онези общовалидните Бангалорски принципи като независимост, справедливост, почтеност, които са моралният компас на българския магистрат. Подобно на Хипократовата клетва, магистратската клетва също представлява обещание и етичен възглед в съдебната система. Ето защо познаването на клетвата в голяма степен е важно за развитието на магистратската професия и на етичните принципи, на които следва да се подчинява.

 

ЛИТЕРАТУРА

UNODC. (2018). Judicial Conduct And Ethics Trainers’ Manual United Nations, Vienna, 2018. Vienna: UNITED NATIONS.

Брайков, В. (24 12 2014 r.). ХРАМ БЕЗ БОГ (записки по българската демокрация). Извлечено от СТраницата на Брайков: https://www.braykov.com

Габровски, М. (27 09 2016 r.). Организация на съдебната власт в България в периода 1878-1941 г. Извлечено от sadebnopravo: http://www.sadebnopravo.bg/biblioteka/2016/9/27/-1878-1941-

Йолова, Г., & Кискинова, Л. (1982). Справочник по законодателството на Народна република България 1944 – 1981 г. София: Наука и изкуство.

Йолова, Г., & Кискинова, Л. (1988). Законодателство на Народна република България 1944 – 1986. Справочник. София: Наука и изкуство.

Йочев, Е. (2 3 2016 r.). 135 години от приемането на първия български Закон за устройството на съдилищата. Извлечено от sadebnopravo: http://www.sadebnopravo.bg/biblioteka/2016/3/2/135-

Йочев, Е. (18 01 2016 r.). Няколко думи за Законите за устройството на съдилищата, съдебните райони и териториалното разположение на съдилищата в България (1878-1944 г.). Извлечено от sadebnopravo: http://www.sadebnopravo.bg/biblioteka/2016/1/18/-1878-1944-

Максимов, Х. (1957). Справочник по законодателството на Народра република България 09.09.1944 – 30.06.1957. София: Наука и изкуство.

Наказателни и устройствени закони. (1982). София: Наука и изкуство.

Павлов, С. (1979). Наказателен процес на Народна република България. София: Наука и изукуство.

 

 

БЕЛЕЖКИ ПОД ЛИНИЯ

[1] Джеръми Купър е професор по право в Саутхемптънския институт, бил е съдия в съда за хора с психически проблеми, директор на Института за обучение на магистрати в Лондон и лектор в ЕМСО. Има издадени книги по Съдебна етика и професионално поведение към Службата по наркотици и престъпност на ООН.

Вашият коментар