Държава Италия
Съществува ли етичен кодекс ☒ Да

☐ Не

Забележка:

Брой етични кодекси ☐ За съдии

☐ За прокурори

☒ За двете професии

Източници Итечин кодекс за магистрати, ENG

Вашият коментар