Държава Люксембург
Съществува ли етичен кодекс ☒ Да

☐ Не

Забележка:

Брой етични кодекси ☐ За съдии

☐ За прокурори

☒ за двете професии

Източници Етичен кодекс за магистрати, FRA

Вашият коментар