Skip to content

Кормак, Уорън (2021), Преоценка на съдебния дебат за емпатията: Как емпатията може да изкриви и подобри наказателното наказание, Правен преглед на Мичъл Хамлайн: Том 47, Брой 4 , Статия 3, на английски език

Powered by BetterDocs