Обучение “Съдебна етика и интегритет”/Training “Judicial Ethics and Integrity”

Date:
Time:

Уважаеми магистрати,

Националният институт на правосъдието организира първото обучение за обучители на тема „Съдебна етика и интегритет“, насочено към развиване на умения за методическо планиране и провеждане на обучения по етика за българските магистрати. Обучението ще се проведе на 20 и 21 юни 2023 г. в гр. София. Преподавателският екип включва г-н Джеръми Купър, съставител на Наръчника за обучители „Съдийско поведение и етика“ на Службата на ООН по наркотиците и престъпността, и Росица Тончева, съдия в Апелативен съд Варна. На събитието е осигурен симултанен превод от/на английски език.

Тезиот Вас, които желаят да участват в обучението, да попълнят заявка за участие в системата ИСУПО https://isupo.nij.bg  в срок до 13 юни 2023 г.

Лица за контакт: Емил Георгиев – старши експерт, 02/9359 103, e.georgiev@nij.bg

 

Dear Magistrates,

The National Institute of Justice organized the first training for trainers on the topic “Judicial Ethics and Integrity”, aimed at developing skills for methodical planning and conducting ethics training for Bulgarian magistrates. The training will take place on June 20 and 21, 2023 in the city of Sofia. The teaching team includes Mr. Jeremy Cooper, compiler of the UNODC’s Judicial Conduct and Ethics Trainer’s Manual, and Rositsa Toncheva, judge at the Varna Court of Appeal. Simultaneous translation from/to English is provided at the event.

Those of you who wish to participate in the training, fill out an application for participation in the ISUPO system https://isupo.nij.bg by June 13, 2023.

Contact persons: Emil Georgiev – senior expert, 02/9359 103, e.georgiev@nij.bg