Информационни технологии в правото

Използване на ИТ:

 • търсене, анализиране, съхранение и обработка на съдебна практикта;
 • попълване на формуляри/удостоверения в областта на съдебното сътрудничество;
 • интерпретиране на доказателства чрез съдебни експертизи;
 • машинен превод и трансформация на текст/реч;
 • онлайн съдебни процедури по време на COVID-19;
 • имат добавена стойност към ефективността, справянето със сроковете и стреса, създаването на съдебните карти и намаляването на броя на магистратите в ЕС;

 

 

 

 • предубеждения относно раса, пол, възраст, социален статус и т.н., включени в програмния код;
 • не може да се анализира Ефекта на черната кутия;
 • “Дийпфейк”;
 • профилиране на магистрати от страни и участници в съдебните производства;
 • влияние върху вътрешното убеждение на магистратите от преобладаващата съдебна практика;

 

 

 

 

 

 • липса на правни експерти, които да участват в написването на програмния код и софтуера;
 • прилаганите данни и алгоритъм на софтуерните продукти не са известни;
 • програмният език не е минал проверка по сертифициране и валидиране;

 

 

 • надграждане на познатите етични правила;
 • Принцип за човешка проверка на важни решения, взети от програма за автоматизирано взимане на решения (Автоматично вземане на решения – АВР)-  решение на СЕС от 07.11.2018 по съединени дела C-293/17 и C-294/17;
 • прилагане на Правото на ЕС в сложна компютърна среда, където правото е обект, предмет и източник на нови човешки права;
 • ИТ светът трябва да бъде регулиран от съвременни правни инструменти и принципи;

 

 

 

 

Нашето предложение за нов етичен стандарт

Иновациите трябва да се прилагат под строг контрол от магистратите, за да се осигури прозрачен, ефективен и ориентиран към човека подход, който да бъде в съответствие с основните права и процесуални гаранции за предоставяне на правосъдие с високо качество.

 

Литература по темата за правните технологии

Вашият коментар