Същност на проблемите, свързани с половото равенство и интегритет в контекста на съдебната етика

Прозрачността и почтеността са съществени елементи от дефиницията за интегритет в съдебната система. Ключово е значението им за функционалната определеност на система, призвана да служи на публичния интерес. Корупцията и проблемите, свързани с половото неравенство, са припознати от редица международни организации  като взаимосвързани. При тези  социални феномени, характерни и за съдебната система, поставените в най-уязвима позиция се оказват и лишени от ефективни инструменти за защита. В рамките на съдебната система не е било правено изследване по отношение на тези въпроси, което да определи колко точно са разпространени и какъв ефект имат върху нея.

Информацията, касаеща случаите на неправомерно поведение, жалби или дисциплинарни производства в рамките на съдебната система по тези теми често остава или поверителна, или недостъпна за широката общественост.

Working, Equality, Wages, Women, Paying

В днешно време полът често се използва като извинение за различно третиране. Като продукт на своето общество, съдебната система по своеобразен начин отразява тези тенденции. Свързаните с пола въпроси на интегритета – неравностойното представителство на половете, стереотипирането, половата дискриминация, сексуалното изнудване, сексуалният тормоз и другите форми на неподходящо сексуално поведение не са чужди на съдебната система.

Безспорно е обаче, че никоя от тези проявленчески форми на неправомерно поведение не е съвместима с магистратския интегритет. Съществуващите проучвания разкриват устойчиви и широко разпространени проблеми с пола в обществото, в юридическите професии и в съдилищата. Сексуалното изнудване и сексуалният тормоз са поставени във фокуса на нашето проучване като преобладаваща и открояваща се форма злоупотреба в съдебната система.

1.1. Сексуално изнудване (Sextortion)

Сексуалното изнудване (Sextortion) се възприема като форма на корупция и насилие, основано на пола. Терминът,  придобил гражданственост благодарение най вече на  Международната асоциация на жените съдии (IAWJ),  се използва, за да опише злоупотребата с власт за целите на сексуалната експлоатация. Сексуално изнудване, според възприетото дефинитивно понятие, ще е налице, когато овластено лице злоупотребява с положението си, за да получи в замяна сексуална услуга или облага.  Такъв тип поведение се счита, че има корупционен характер. Разменната единица в тази своеобразна „транзакция“  обаче е не вещ, валута или друго материално благо, а поведение от сексуално естество.  Отговорността за сексуалното изнудване винаги следва да се търси от лицето, намиращо се в позиция на сила и разполагащо с известна власт по отношение на жертвата. Сексуалното изнудване е нарушение на човешките права и злоупотреба с власт. Този тип злоупотреба с власт или позиция цели експлоатацията пострадалия, който се намира в  позиция уязвимост или зависимост.

В тези случаи от първостепенно значение се явява въпросът за съгласието, предоставено в условията на явен дисбаланс в позициите на пострадал и извършител. Самото съгласие е отличителният елемент, който отделя сексуалното изнудване от другите форми на сексуален тормоз и злоупотреба (като например изнасилването), характеризиращи се с използване на физическо или психическо насилие. Обичайно изискващият или приемащ сексуална услуга, следва да предложи нещо в замяна. По този начин деянието става „транзакционно“, като привидно превръща жертвата в „съучастник“. Транзакционният аспект до известна степен легитимира получените сексуални услуги в очите на извършителя, а може би и в очите на жертвата. Чрез превръщането на пострадалия в съучастник и чрез използването на аргумент „quid pro quo“ вместо физическа принуда, рискът от оплакване се свежда до минимум.

1.2. Сексуален тормоз (Sexual harassment)

Понятието за сексуален тормоз получава легален облик в разпоредбите на Директива 2004/113/ЕО: „ситуация, при която нежелано поведение от сексуално естество, което е изразено физически, словесно или по несловесен начин, има за цел или за резултат да накърни достойнството на дадено лице и да го постави в заплашващо, враждебно, унизително, оскърбително или обидно положение“. Сексуалният тормоз като форма на насилие срещу жени и момичета и като най-крайната, но персистираща форма на дискриминация, основана на пола, се осъжда в ЕС. Съдът на ЕС е имал повод да подчерта, че идентифицирането на  поведение, което може да представлява сексуален тормоз, представлява значим за цялата общественост въпрос, който не може да бъде неглижиран като маловажен или периферен.

Сексуалният тормоз може да включва широк спектър от поведенчески и други прояви от сексуално естество – като коментари със сексуално съдържание, физически контакт, сексуално насилие, неуместни шеги или покани. Извършителите могат да варират в широки граници от колеги, подчинени, трети страни. Независимо от формата, която може да приеме, такова нежелано поведение винаги има пагубни последици за жертвата. Създаването на опасна и враждебна работна среда, причиняването на физическа или психологическа травма са само част от възможните последици. Последващата виктимизация от страна на жертвата може да възникне под формата на обвинения от страна на семейство, приятели и връстници.

За справяне с тези предизвикателства може да се обмисли предоставянето на  достъпни, безопасни, поверителни, ефективни и чувствителни към пола механизми за докладване. Макар и много значими, тези въпроси остават наболели и нерешени на ниво съдебна система. Несправянето с тях е от естество да навреди на съдебната система както по отношение на обществените възприятия, така и да ерозира взаиомоотношенията вътре в нея.

В този контекст обмислянето и включването на нарочен принцип в Кодекса за етично поведение на магистратите, който да осигури допълнително средство за защита е въпрос, заслужаващ да се разгледа и дискутира от общността .

 

Нашето предложение за ново етично правило

Етиката и професионалното поведение на магистратите изключва съществуването и изразяването на корупционни и обидни подбуди, основани на пола, които могат да засегнат вътрешната и външната цялост на съдебната власт

 

Литература по проблемите на интегритета, основани на пола

Вашият коментар